مسابقه معارفی سرای زندگی

با محوریت سبک زندگی ایرانی اسلامی

* توجه داشته باشید بعد از فشردن دکمه شروع فقط 10 دقیقه برای پاسخگویی و فشردن دکمه پایان زمان دارید